DETALJNA STUDIJA O POTRESU: Evo koliko su ugroženi Rijeka, Split i Dubrovnik!

Photo: Jurica Gašpar, Boris Kačan, Lorenzo Bolletini/Unsplash

RIJEKA/SPLIT/DUBROVNIK – Obzirom na visoki rizik od potresa gdje Republika Hrvatska spada među najugroženije države Europe, Hrvatska udruga kriznog menadžmenta izradila je aktivaciju Copernicus Emergency Management Service-a za korištenjem satelitskih sustava daljinske detekcije u potpori izrade procjene rizika i ranjivosti od potresa visoke pouzdanosti najugroženijih hrvatskih gradova: Zagreba, Rijeke, Splita i Dubrovnika.

Izrađene su ukupno 42 karte koje se odnose se na pregledne karte analiziranog područja, obilježja i prometnu infrastrukturu, detaljne karte seizmičkog rizika za stanovništvo, materijalna dobra i prometnu infrastrukturu. Nadalje, obrađeni su sekundarni rizici kao što je aktivacija klizišta ili erozija terena, kao i rizik od poplave na području Grada Zagreba. Procjenjeno je i vrijeme pristupa žurnih službi nakon potresa, evakuacijski putevi za građane te su predložene lokacije u mjerama smanjenja rizika.

Karta: HUKM / Klikni za povećanje

Directorate-General EU komisije i EU Civil Protection Mechanism (Emergency Response Coordination Centre) u srpnju odobrili su aktivaciju uz financiranje Europske komisije. Druga prihvaćena aktivacija koja je trenutno još u izradi odnosi se na procjenu rizika od požara otvorenih prostora najranjivijih područja u Republici Hrvatskoj koji su određeni u suradnji s vatrogascima obzirom na problematiku reagiranja.

Karta: HUKM / Klikni za povećanje

Navedeni satelitski sustavi omogućili su izradu detaljanijih prikaza rizika čime je Republika Hrvatska dobila jednu od najkvalitetnijih procjena rizika i ranjivosti od potresa (pouzdanost dobivenih rezultata viša je od 80% što je među prvih 5 rezultata u svijetu) korištenjem najsuvremenijih tehnologija, sa svrhom jake stručne podloge u određivanju daljnjih mjera smanjenja rizika i podizanja sigurnosti stanovništva na navedenim područjima te povlačenju fondova EU iz područja sigurnosti i upravljanja rizicima. Hrvatska udruga kriznog menadžmenta kao glas struke u Republici Hrvatskoj razvija metodologije i alate kriznog menadžmenta te je povezana s brojnim istovrsnim organizacijama u svijetu, gdje je Copernicus EMS jedan od ključnih partnera jer cijene jedino stručnost i smisao za inovacije. Udruga koristi satelitske sustave daljinske detekcije u određivanju opsega posljedica neželjenih događaja od razornog potresa u Italiji prije godinu dana, što se nastavilo u daljnjem praćenju katastrofa po svijetu zbog čega je Udruga danas priznata na međunarodnoj razini.

Karta: HUKM / Klikni za povećanje

Senzori satelita korišteni su tijekom izrazito naporne požarne sezone u Republici Hrvatskoj te je požarnim kartama popraćen svaki veći požar kao potpora operativnim snagama na terenu i informiranju građana, rađene su procjene rizika nastajanja požara na dnevnoj i tjednoj bazi te se usporedno ušlo u detaljne analize najviših/neprihvatljivih rizika na području Republike Hrvatske (potres i požari). Sljedeće će biti obrađene poplave izazvane izlijevanjem kopnenih voda, kao i rastući rizici bujičnih i obalnih poplava.

Pomoć i potporu u izradi obje aktvacije dali su: Istarska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te family DUZS Državna intervencijska postrojba CZ Divulje i Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja.