Pomorska škola u Splitu traži profesore – stručnjake

Photo: Daniel McCullough/Unsplash

SPLIT – Nedostatak stručnjaka sve više se očituje u nastavničkom kadru, pa nije rijedak slučaj da se na oglas za radno mjesto kvalificiranog profesora čeka jako dugo. Natječaj za popunu radnih mjesta nastavnika praktične nastave i nautičke skupine predmeta raspisala je Pomorska škola Split, a koje su potrebne kvalifikacije, pročitajte u nastavku.

  1. Nastavnik Praktične nastave (za strojarsku skupinu predmeta) za 24 sata nastave tjedno, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme

(Uvjeti:- dipl.ing.pomorskog prometa brodostrojarski smjer;- magistar inženjer brodostrojarstva;- magistar inženjer brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa;- dipl.ing.strojarstva s položenim tečajem Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara;- magistar strojarskog inženjerstva s položenim tečajem Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara;- prof.strojarstva s položenim tečajem Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara;- dipl.ing. brodogradnje;- magistar inženjer brodogradnje;-magistar inženjer brodostrojarstva sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kw ili jačim;- magistar inženjer brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;- magistar inženjer brodostrojarstva sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;- magistar inženjer brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim)

  1. Nastavnik nautičke skupine predmeta, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme (Plovidba-2 sata; Meteorologija i oceanografija-6 sati; Manevriranje brodom-6 sati; Pomorske komunikacije-6 sati)
  2. Nastavnik nautičke skupine predmeta, 1 izvršitelj/ica, za 24 sata nastave tjedno, na neodređeno nepuno radno vrijeme (Praktična nastava za nautiku-11 sati; Sigurnost na moru-3 sata; Prijevoz opasnih tereta morem-1 sat, Meteorologija i oceanografija-3 sata, Konstrukcija i stabilnost broda- 4 sata, Plovidba-2 sata)
  3. Nastavnik nautičke skupine predmeta, 1 izvršitelj/ica, za 19 sati nastave tjedno na neodređeno puno radno vrijeme (Sigurnost na moru-16 sati; Osnove prijevoza i prijenosa-2 sata; Sigurnost na moru-1 sat)

Uvjeti za radno mjesto, pod točkom 2., 3. i 4.:

– dipl.ing.pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s najmanje 1 god. plovidbe u svojstvu časnika plovidbene straže;

– magistar inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera s ovlaštenjem za zapovjednika na brodovima od 3000 BT i više;

– ing.pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s ovlaštenjem za zapovjednika na brodovima od 3000 BT i više;

– stručni prvostupnik nautike s ovlaštenjem zapovjednika na brodovima od 3000 BT i više; – ing.pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s ovlaštenjem prvog časnika straže na brodovima od 3000 BT i više;

Photo: Morski.hr

– stručni prvostupnik nautike s ovlaštenjem prvog časnika straže na brodovima od 3000 BT i više.

Ako nastavnik održava nastavu iz nastavnog predmeta koji ima uključen dio izobrazbe po STCW, obvezan je posjedovati ovlaštenje za taj dio izobrazbe. Kandidati koji se prijavljuju na natječaj pored općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike propisane čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14. i 7/17.), Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09.) te Nastavnom planu i programu/Strukovnom kurikulumu za stjecanje strukovne kvalifikacije pomorski nautičar, te tehničar za brodostrojarstvo.

Uz pisanu prijavu s životopisom, kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– presliku dokaza o završenom studiju odgovarajuće vrste (diploma);
– presliku uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji ih imaju);
– presliku dokaza o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica);
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju o osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci);
– ostale potrebne dokaze sadržane u uvjetima za radno mjesto pod točkom 6.
– ostale potrebne dokaze sadržane u uvjetima za radna mjesta pod točkama 7., 8. i 9. (presliku brodske knjižice radi dokaza o plovidbenom stažu, te dokazi o ovlaštenjima).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave. Kandidat koji se po posebnim propisima poziva na prednost pri zapošljavanju mora prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, odnosno od 3.-11.10.2017.

Sve informacije možete dobiti na:
Pomorska škola, Zrinsko – Frankopanska 36, 21000 Split,
tel. tajništvo:+385 (0) 21-380-764, email: Office@pomsk.hr