Primjena pravila za izbjegavanje sudara na moru

Foto: Morski.hr

Poznavanje Pravila za izbjegavanje sudara na moru jedna su od (važnijih) tema iz programa ispita za voditelja brodice. U prethodnom članku naglasili smo da je ispit za voditelja brodice usmeni i teoretski te je u tom smislu potrebno i poznavati ova Pravila.

Primjena Pravila u praksi, pri plovidbi morem, odvijati će se, dakle, na osnovi poznavanja teoretske primjene Pravila. Ovim člankom pokušati ćemo interpretirati dio sadržaja Pravila kako biste stekli što jasniju sliku o toj važnoj temi te je eventualno mogli primijeniti u praksi pri plovidbi morem ili unutarnjim plovnim putevima.

Pravila za izbjegavanje sudara na moru skup su međunarodnih pravnih normi kojima se regulira pomorski promet. Prva pisana međunarodna pravila datiraju još iz 1863.g. i bila su inicijativa za donošenje prve međunarodne Konferencije na tu temu održane 1889.g. Pravila su u međuvremenu mijenjana i prilagođavana novim potrebama sigurnosti plovidbe.

Današnja Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru donesena su na Konferenciji „Međunarodne pomorske organizacije“ (IMO) održane u Londonu 1972.g., a stupila su na snagu 1977.g. Pravila su potom mijenjana još nekoliko puta, u manjem obimu, prilagođavajući se promjenama koje su se u međuvremenu događala obzirom na tehničke i tehnološke karakteristike plovila i plovidbe morima.

Zanimljiva je činjenica da Britanci, koji imaju višestoljetnu tradiciju plovidbe svim morima svijeta, Pravila nazivaju – „Rules of the road (at sea)“ (doslovno prevedeno – Pravila ceste na moru).

Republika Hrvatska donijela je Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru koji preuzima međunarodna Pravila te ih dopunjava Pravilima za područja hrvatskih luka i unutrašnjih morskih voda.

Pogledajmo skraćeni vodič kroz Pravila koji će vam omogućiti pregled i razumijevanje pojedinih odredbi.

Pravila za izbjegavanje sudara na moru sadrže 37 Pravila (Rules) i 4 Priloga.

Pravila su podijeljena u 4 skupine: Opće odredbe (Pravila od 1 do 3), Pravila za plovidbu i kormilarenje (Pravila od 4 do 19), Svjetla i znakovi (Pravila od 20 do 31), Zvučni i svjetlosni signali (Pravila od 32 do 37). Prilozi koji su dodatak Pravilima odnose se na tehničke detalje primjene Pravila.

Ovom prilikom interpretirati ćemo dio Pravilnika koji obuhvaća Opće odredbe i Pravila za plovidbu i kormilarenje. Pa krenimo…

OPĆE DEFINICIJE (iz Pravila 3.)

“Brod na mehanički pogon” označava svaki brod koji se pokreće strojem.

“Jedrenjak” označava svaki brod koji se pokreće jedrima.

“Brod zauzet ribarenjem” znači svaki brod koji ribari mrežama, povrazima, koćama ili drugim ribarskim priborom koji mu ograničava mogućnost manevriranja, ali isključuje ribarenje povrazima ili kojim drugim ribarskim priborom koji ne ograničava sposobnost manevriranja.

“Brod koji ne može manevrirati” označava brod kojim se ne može manevrirati prema ovim pravilima, pa se zbog toga ne može ukloniti s puta drugim brodovima.

 “Brod ograničene sposobnosti manevriranja” označava brod kojemu je zbog prirode posla kojeg obavlja sposobnost manevriranja ograničena prema zahtjevima ovih pravila, pa se zbog toga ne može maknuti s puta drugom brodu.

Riječ “plovi” znači da brod nije usidren, privezan ili nasukan.

„Brod s pravom puta“ je brod koji mora zadržati svoj kurs i brzinu, osim ako treba izbjegavati sudar s drugim brodom.

„Brod koji ustupa put“ je brod koji mora promijeniti kurs i/ili brzinu kako bi izbjegao sudar s brodom s pravom puta.

IZVIĐANJE (iz Pravila 5.)

Svaki brod mora stalno izviđati promatranjem, slušanjem i svim raspoloživim sredstvima prikladnim prevladavajućim okolnostima i uvjetima.

SIGURNOSNA BRZINA (iz Pravila 6.)

Svaki se brod mora stalno kretati sigurnosnom brzinom. Mora se poduzeti pravilna i djelotvorna radnja da se spriječi sudar te da bi se brod mogao zaustaviti na odgovarajućoj udaljenosti obzirom na prevladavajuće okolnosti i stanje.

RIZIK SUDARA (iz Pravila 7.)

Svaki brod mora koristiti sva raspoloživa sredstva prilagođena prevladavajućim okolnostima i stanju da bi se utvrdilo postojanje opasnosti od sudara, uključujući izviđanje, radar i RTF stanicu. Ukoliko postoji imalo sumnje, smatrat će se da postoji rizik sudara.

Smatrat će se da rizik sudara postoji ako se kompasna snimka (kut, azimut) prema brodu koji se približava znatnije ne mijenja i udaljenost se međusobno smanjuje.

RADNJA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA (iz Pravila 8.)

Svaka radnja poduzeta radi izbjegavanja sudara treba biti poduzeta pravodobno i odlučno i onako kako bi to učinio dobar pomorac.

Svaka promjena kursa i/ili brzine da se sudar izbjegne treba biti dovoljno velika da bi to drugi brod koji promatra golim okom ili radarom mogao odmah uočiti.

Male se i uzastopne promjene kursa i/ili brzine moraju izbjegavati.

PLOVIDBA U USKIM KANALIMA (iz Pravila 9.)

Brod koji plovi u uskom kanalu ili plovnom dijelu rijeke mora se držati vanjskog ruba kanala ili plovnog dijela rijeke koji se nalazi s njegove desne strane.

Brod koji ribari, brod kraći od 20 metara ili jedrenjak ne smije ometati prolaz bilo kojem drugom brodu koji plovi unutar granica uskog kanala ili plovnog dijela rijeke.

SHEME ODVOJENE PLOVIDBE (iz Pravila 10.)

Brod koji ribari ne smije ometati prolaz ni jednom brodu koji slijedi tok plovidbenog puta.

Brod kraći od 20m ili jedrenjak ne smije ometati siguran prolaz ni jednom brodu koji slijedi tok plovidbenog puta.

 

 

JEDRENJACI (iz Pravila 12.)

Kad se dva jedrenjaka približavaju tako da prijeti opasnost od sudara, jedan se od njih mora ukloniti s puta i to:

(i) kad svaki od jedrenjaka ima vjetar s različitih strana, jedrenjak kojemu vjetar dolazi s lijeve strane mora se ukloniti s puta drugom jedrenjaku;

(ii) ako oba jedrenjaka imaju vjetar s istih strana, jedrenjak koji se nalazi u privjetrini mora se ukloniti s puta jedrenjaku u zavjetrini.

 PRETJECANJE (iz Pravila 13. i 17.)

Svaki brod koji pretječe mora se ukloniti dostignutom brodu.

Smatrat će se da brod pretječe drugi brod kad mu se približava iz smjera koji je veći od 22,5° iza subočice prema krmi, tj. kad je u takvom položaju prema dostignutom brodu da bi mu noću mogao vidjeti samo krmeno svjetlo.

Brod kojeg se pretječe mora zadržati nepromijenjeni kurs i brzinu.

MEĐUSOBNE OBVEZNOSTI BRODOVA (iz Pravila 13. i 18.)

Da bi odredili brod koji ustupa put u situacijama izbjegavanja sudara, potrebno je poznavati hijerarhiju ustanovljenu Pravilima (brodovi višeg hijerarhijskog broja ustupaju put brodu s nižim hijerarhijskim brojem):

  1. Brod koji ne može manevrirati
  2. Brod ograničene sposobnosti manevriranja
  3. Bilo koji brod koji se pretječe
  4. Brod zauzet ribarenjem
  5. Jedrilica koji se kreće uz pomoć jedara
  6. Motorni brod

Dodatak ovom pravilu za hrvatske luke i unutrašnje morske vode gdje je plovidba otežana glasi, da mali brodovi kraći od 20 metara uključujući i brodice, bez obzira na vrstu pogona, moraju se pri kretanju uklanjati s puta većim brodovima, a brodovi koji ulaze u luku, rijeku ili uski kanal ne smiju ometati manevriranje brodovima koji izlaze iz luke, rijeke ili uskog kanala.

 BRODOVI U PROTUKURSU (iz Pravila 14.)

Kada se dva broda na mehanički pogon približavaju jedan drugom iz suprotnih ili skoro suprotnih kursova tako da prijeti opasnost od sudara, svaki od njih mora promijeniti kurs na desno tako da jedan drugome prođe s lijeve strane. (Osim u slučajevima iz Pravila 9., 10. i 18.)

 

KRIŽANJE KURSEVA (iz Pravila 15. I 17.)

Kada se kursovi dvaju brodova na mehanički pogon križaju tako da prijeti opasnost od sudara, uklonit će se s puta brod koji vidi drugi brod preko svoje desne strane i, ako okolnosti slučaja dopuštaju, on pri tome treba izbjegavati presijecanje kursa ispred pramca drugog broda.

POSTUPAK BRODA KOJI USTUPA PUT (iz Pravila 16.)

Svaki brod koji se je prema ovim pravilima dužan ukloniti s puta drugom brodu, mora koliko je god to moguće, manevrirati pravodobno i odlučno da bi se potpuno uklonio.

POSTUPAK BRODA S PRAVOM PUTA (iz Pravila 17.)

Kad se je prema ovim pravilima jedan od dvaju brodova obvezan ukloniti s puta, drugi brod mora zadržati nepromijenjeni kurs i brzinu.

Drugi brod može ipak poduzeti radnju izbjegavanja sudara vlastitim manevrom čim mu postane očito da brod koji se mora ukloniti s puta ne poduzima radnju u skladu s ovim Pravilima. Ako se brod koji treba zadržati kurs i brzinu, iz bilo kojeg razloga, nađe tako blizu da se sudar ne može izbjeći samo manevriranjem broda koji se je dužan ukloniti s puta, on mora poduzeti radnju koja će najbolje pridonijeti da se sudar izbjegne i pri tom ne smije promijeniti kurs na lijevo, ako je to u datom slučaju moguće.

Ovo pravilo ne oslobađa brod koji ustupa put njegove obveze da se ukloni s puta.

Naime, nije uvijek krivnja na onom koji se nije pridržavao pravila za izbjegavanje sudara. Slijepo pridržavanje pravila i onda kada bi suprotnim postupkom sudar bio izbjegnut, može biti osnovom za krivnju zbog sudara.

Krivnja se u velikom broju slučajeva sastoji u propuštanju očekivane vještine, pažnje i hrabrosti koje odlikuju iskusnog pomorca ili nautičara.

Upravljanje brodom mora biti takvo da se ne dođe u situaciju kada će svaki manevar biti uzaludan i kada je sudar postao neizbježan. U takvoj situaciji ne može više biti mjerodavno jesu li se brodovi pridržavali propisa o izbjega­vanju sudara u normalnim okolnostima.

 

Gornjim tekstom obuhvaćena je interpretacije Pravila za izbjegavanje sudara na moru kroz poglavlja Opće odredbe (Pravila od 1 do 3) te Pravila za plovidbu i kormilarenje (Pravila od 4 do 19).

Ovaj pregled Pravila za izbjegavanje sudara nikako ne predstavlja kompletna Pravila u cijelosti. Citirana tekstovi iz Pravila su izvadak iz Pravila i ne zamjenjuju aktualni Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru.

Nadamo se da smo ova relativno suhoparna Pravila uspjeli prikazati u zanimljivijem i privlačnijem okviru. Ona, bez obzira na to koliko su vam zanimljiva, ostaju važan dio programa ispita za voditelja brodice i nužno ih je savladati i pažljivo primjenjivati u praksi.

sljedećem nastavku primjene Pravila za izbjegavanje sudara na moru reći ćemo sve potrebno o brodskim svjetlima i dnevnim oznakama.

Do tada, sretni vam predstojeći blagdani i dobro vam more!

Igor Burić,

Seamaster class