NOVI ROKOVI ZA SPORTSKI RIBOLOV – Donosimo pregled vrsta i veličina koje smijete loviti!

Foto: MaxPixel

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede upozorava ribare na novi Zakon ribarstvu i promjene u rokovima za izdavanje dozvola sportskog i rekreativnog ribolova koje nosi.

“Podsjećamo da je stupanjem na snagu novog Zakona o morskom ribarstvu propisano da se godišnje dozvole izdaju u razdoblju od 01. prosinca do 01. ožujka. Stoga oni koji imaju namjeru kupiti godišnju dozvolu za 2018. godinu neka vode računa o zakonskom roku u kojem je to moguće napraviti. Nakon 01. ožujka moći će kupiti samo jednodnevne ili višednevne dozvole. Također, u tom slučaju ribolovci neće moći kupiti niti posebne dozvolejer se one izdaju isključivo temeljem prethodno izdane godišnje dozvole, osim posebne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode”, napominju u Upravi za ribarstvo.

Photo: MaxPixel

Pazite na rokove

Dana 12. prosinca 2017. godine u „Narodnim novinama“, broj 122 objavljen je novi Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Odredbama novog pravilnika došlo je i do određenih izmjena u odnosu na prethodni.

Zakonom o morskom ribarstvu („NN“, broj 62/2017) dozvole se dijele na:

a) godišnje rekreacijske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu

b) godišnje športske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu i mogu biti izdane samo članovima HSSRM-a

c) jednodnevne športske i rekreacijske dozvole

d) višednevne športske i rekreacijske dozvole

e) posebne dozvole:

– za ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i upotrebu umjetne rasvjete koje se mogu kupiti samo uz posjedovanje godišnje dozvole

– za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje športske dozvole

– za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode

Ribolovac, vlasnik godišnje, dnevne ili višednevne športske ili rekreacijske dozvolesmije obavljati ribolov sljedećim količinama ribolovnih alata i opreme:

– odmetom, ukupno do dva (2) komada

– kančenicom, ukupno do dva (2) komada

– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada

– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada

– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.

Ribolovcu koji obavlja ribolov na temelju godišnje, dnevne ili višednevne športske ili rekreacijske dozvole iz plovila dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb, osim kod ribolova udičarskim alatima za veliku ribu.

Photo: Franko Alujević

Odredbama novog Pravilnika povećana je starosna dob osoba koje kupuju jeftinije godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov sa 60 na 65 godina života.

Visina naknade za pojedine vrste dozvola utvrđuje se u kunama kako slijedi:

Tablica: Uprava za ribarstvo

Dozvoljenene vrste i veličine za ulov

Pravilnik propisuje minimalne veličine ispod kojih pojedine vrste riba nije dozvoljeno loviti i sakupljati. Za vrste koje nisu navedene u Tablici u stavku 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe iz Priloga 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006.

Najmanje veličine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati su:

 ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV Najmanja veličina
 1. PISCES RIBE
 Dentex dentex zubatac 30 cm
 Mustelus asterias pas mekaš 80 cm
 Seriola dumerili gof 45 cm
 Sarda sarda palamida 45 cm
 Sciaena umbra kavala 30 cm
 Scorpaena scrofa škrpina 30 cm
 Spondyliosoma cantharus kantar 18 cm
 Squalus acanthias kostelj 66 cm
 2. BIVALVIA ŠKOLJKAŠI
 Arca noe kunjka 5 cm
 Mytilus galloprovincialis dagnje 6 cm
 Ostrea edulis kamenica 7 cm
 3. CEPHALOPODA GLAVONOŠCI
 Octopus vulgaris hobotnica 1 kg

Pravilnik propisuje način označavanja riba i ulovljenih u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju:

 ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
 1. PISCES RIBE
 Dentex dentex zubatac
 Dicentrarchus labrax lubin (brancin)
 Diplodus puntazzo pic
 Diplodus sargus  šarag
 Diplodus vulgaris fratar
 Epinephelus spp. kirnje
 Lithognathus mormyrus ovčica
 Merluccius merluccius oslić
 Pagellus erythrinus arbun
 Pagrus pagrus pagar
 Polyprion americanus kirnja glavulja
 Sarda sarda palamida
 Sciaena umbra kavala
 Seriola dumerili gof
 Scorpaena scrofa škrpina
 Sparus aurata komarča (orada, podlanica)
 Spondyliosoma cantharus kantar
 Zeus faber kovač

Glavonošci ulovljeni u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja (Loligo vulgaris) namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm.

Photo: Youtube/Screenshot

Vrste je potrebno označiti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.

Sve vrste dozvola za rekreacijski ribolov na moru kao i pripadajuće posebne dozvole ribolovac može kupiti u Ministarstvu – Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Ministarstva i kod pravnih i fizičkih osoba koje za to ovlasti ministar poljoprivrede (u tekstu koji slijedi: ministar).

(Sve vrste dozvola za športski ribolov na moru, kao i pripadajuće posebne dozvole osim dozvola za športski ili rekreacijski ribolov, ribolovac može kupiti kod članica Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru  – udruga za sportski ribolov.

Dnevne i višednevne dozvole za rekreacijski ribolov ribolovac može kupiti putem interneta preko web-stranice Ministarstva – Uprave ribarstva, a dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru preko web-stranice Saveza.

Godišnje dozvole za HRVI izdaju se uz predočenje dokaza o invaliditetu, a dozvole za umirovljenike uz predočenje dokaza o umirovljenju. U slučaju kada dokumenti o umirovljenju nisi napisani na hrvatskom jeziku potrebno je dostaviti dokaze prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod ovlaštenog sudskog tumača.

Godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete koje se izdaju bivšim ovlaštenicima važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev, osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska u mali obalni ribolov te osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov i podnijele zahtjev za prelazak u mali obalni ribolov, a ne nalaze na rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu u određenoj kalendarskoj godini Ministarstvo izrađuje u elektroničkom obliku i njihov popis objavljuje na mrežnim stranicama Uprave ribarstva.

Sve vrste dozvola za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora zaštićenim u kategoriji nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode izdaje Ministarstvo, a prodaju javne ustanove koje upravljaju određenim područjem.

Photo: G.V.

Kod kupnje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, stajaći parangal, vršu za lov ribe, ribolov umjetnom rasvjetom i ostima, ako se obavlja s plovila, osim obaveznih podataka o ribolovcu, u zahtjevu za dozvolu potrebno je navesti oznaku plovila (jednog do tri) s kojeg će se obavljati ribolov navedenim alatima.

Ribolov udičarskim alatima za veliku ribu dozvoljeno je obavljati isključivo sa plovila koje je upisano u dozvoli za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu.

Valentina Andrić, mag. ing. morskog ribarstva, viša stručna savjetnica za ribarstvo u Savjetodavnoj službi