Photo: Boris Kačan

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvorilo je javno savjetovanje o nacrtu strateškog okvira za upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske za razdoblje do 2023. godine. 

Jadransko more, obala i otoci, prostor su vrlo vrijednih, ali i izuzetno osjetljivih prirodnih resursa kojima Republika Hrvatska raspolaže i za koje je potrebno uspostaviti primjeren sustav upravljanja, korištenja i zaštite.

To je područje na kojem se odvijaju procesi koji ovise o uzajamnom djelovanju mora i kopna, na kojem su razvojni pritisci i negativni utjecaji na prirodne ekosustave najizraženiji. Istovremeno, Jadransko more predstavlja jedinstven i vrlo osjetljiv morski sustav koji se po svojim ključnim hidrografskim, oceanološkim, biološkim i ostalim karakteristikama razlikuje od ostatka Sredozemnog mora čiji je sastavni dio.

Jadransko more, pripadajuća obala i otoci također su karakteristični zbog bogatstva života, još uvijek očuvane vrlo visoke razine kakvoće okolišnih sastavnica i jedinstvenog vrlo autentičnog krajobraza.

Photo: Boris Kačan

Strateški okvir za upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem

Strateškim okvirom za upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem definiraju se polazne osnove, daje se prostorni, tematski i vremenski obuhvat te se opisuju temeljne karakteristike i svrha donošenja Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (u daljnjem tekstu: Strategija) .

Budući da su svi pojedinačni dijelovi Strategije već izrađeni i formalno-pravno usvojeni ovim se Strateškim okvirom omogućuje sažeti pregled procjene stanja morskog okoliša i obalnog područja, te se navode prethodno prepoznati strateški prioriteti i posebni ciljevi s posebnim naglaskom na očekivanim dugoročnim učincima primjene Strategije i prepoznatim prioritetima do 2020. godine.

Zaštita Jadranskog mora, priobalja i otoka je izazov prepoznat u Strategiji održivog razvoja Republike Hrvatske (NN 30/09) na kojeg Hrvatska treba dati odgovor i na strateški način planirati mjere i akcije usmjerene ka održivom razvoju. Međunarodna zajednica je također kroz UN-ovu Agendu za održivi razvoj 2030 posebno u cilju 14. naglasila zaštitu i održivo korištenje oceana, mora i morskih resursa za održivi razvoj te je postavljena obveza za sve države članice UN-a djelovati u tom smjeru (Rezolucija Opće skupštine od 25. rujna 2015.). Ovaj Strateški okvir, odnosno Strategija doprinijet će postizanju i tih ciljeva.

Strategija se u prvom redu referira na vremenski okvir zadan relevantnim EU aquisom do 2020, prema kojemu Republika Hrvatska u ovom razdoblju treba ostvariti uvijete za postizanje/očuvanje dobrog stanja morskog okoliša. Prostorno i tematski integrativan karakter Strategije kroz predležene mjere obuhvaća i proširenu vremensku projekciju za postizanje prepoznatih strateških prioriteta i posebnih ciljeva do 2023 godine.

Strategija je sastavljena od pripremnih dokumenata i akcijskih programa

Akcijski program Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske

 

I.B.

Izvor: esavjetovanja