Traži se koncesionar za marinu u Crikvenici

Photo: Boris Kačan

CRIKVENICA – Vlada je usvojila obavijest o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Crikvenica.

Naime, luka nautičkog turizma Crikvenica planirana je prostornim planom Grada Crikvenice i urbanističkim planom uređenja Crikvenica centar kao luka kapaciteta 200 vezova, za brodove dužine prosječno 12 metara, što sukladno Uredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene predstavlja luku posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku, stoga je za davanje koncesije na gospodarsko korištenje iste nadležna Vlada Republike Hrvatske, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Obaviješću se raspisuje natječaj za dodjelu koncesije, a koncesija se daje na razdoblje od 30 godina. Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi  96.868 m2, a procijenjena vrijednost koncesije iznosi 334.9 milijuna kuna.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 2 kune po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a početni iznos promjenjivog dijela 2 posto prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

R.I.