GRAD PULA: “Pulske plaže ostaju otvorene za sve”

PULA – U slučaju da za pojedinačnu lokaciju bude iskazan interes za izdavanje koncesije, Grad Pula će provesti javno savjetovanje i javno izlaganje te ponovo zatražiti mišljenje zainteresirane javnosti u trenutku kad budu poznati svi ključni parametri potencijalnih koncesija. Nakon što građani izraze svoje stavove za svaku pojedinačnu lokaciju, Gradsko vijeće Grada Pule posebnim će odlukama odlučivati o tome hoće li neka od spomenutih plaža doista biti dana u koncesiju i pod kojim uvjetima, priopćeno je u ponedjeljak iz Grada Pule.

U objavljenom izvješću savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtima godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesija obrađeni su svi pristigli prijedlozi, mišljenja i primjedbe građana te su dostupni na web stranicama Grada Pule. Iz Grada se zahvaljuju svim sugrađanima na iskazanom interesu te aktivnom sudjelovanju u otvorenom savjetovanju.

Zabranjeno ograđivanje i naplata korištenja plaža

Sadržaj zaprimljenih očitovanja uvelike se ponavlja, a najčešće se spominje potreba produljenja roka javnog savjetovanja, održavanje javnog izlaganja, zabrana ograđivanja plaža, prikaz konkretnijih pokazatelja vezanih uz svaku pojedinu lokaciju kao i usporedne vrijednosti dosadašnjeg korištenja u odnosu na planirano, ne donošenje predloženih planova i slično.

Još jednom treba istaknuti kako je donošenje Planova zakonska obveza Grada Pule, sukladno Zakonu o koncesijama, a godišnji plan nadležnom se Ministarstvu financija treba dostaviti najkasnije do kraja siječnja tekuće godine iz čega proizlazi nemogućnost predloženog produljenja roka javnog savjetovanja.

Također, treba ponoviti kako donošenje jednogodišnjeg i srednjoročnog plana ne predstavlja obavezu davanja plaža u koncesiju već samo mogućnost davanja koncesija na predloženim lokacijama bez mogućnosti zatvaranja plaža ili njihove naplate. Identičan plan, s identičnim lokacijama donosio se 2015. godine, 2016. godine, 2017. godine i 2018. godine te je redovito usvajan na Gradskom vijeću gotovo jednoglasno, uz jedno do dva suzdržana glasa.

Photo: Grad Pula

Koncesijama prethodi niz pripremnih radnji

Davanju koncesije, ako se uopće iskaže interes za koncesiju, prethodi provedba pripremnih radnji koje podrazumijevaju, između ostalog, i izradu studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije, procjenu vrijednosti koncesije, izradu dokumentacije i slično. Provedba ovih aktivnosti omogućit će argumentirano utvrđivanje ključnih parametara potencijalnog davanja pojedine lokacije u koncesiju kao što su, primjerice, obuhvat, procijenjeni prihodi, usporedne analize u odnosu na dosadašnji način korištenja lokacije, djelatnosti, rokovi i drugo.

Nakon što budu poznati svi ključni podaci i pokazatelji, organizirat će se javno savjetovanje i javno izlaganje za svu zainteresiranu javnost te će se tada svi građani moći izjasniti o svakom konkretnom prijedlogu i uvjetima eventualnog davanja u koncesiju.

Tek nakon što građani izraze svoje stavove za svaku pojedinačnu lokaciju u sklopu pojedinačnih javnih savjetovanja i izlaganja, Gradsko vijeće Grada Pule posebnim će odlukama odlučivati o tome hoće li neka od spomenutih lokacija doista biti dana u koncesiju i pod kojim uvjetima.

Slijedom navedenog, formalno, najveći dio zaprimljenih komentara u ovom postupku nije bilo moguće prihvatiti prije svega zbog zakonom propisane obveze donošenja i dostave plana nadležnom Ministarstvu do kraja siječnja te planiranog naknadnog utvrđivanja ključnih pokazatelja za svaku potencijalnu koncesiju kada i organizaciju javnog savjetovanja i izlaganja, ukoliko uopće bude iskazan interes za koncesiju, stoji u priopćenju iz Grada Pule.

O prijedlozima planova davanja koncesija odlučivat će se na sjednici Gradskog vijeća koja se održava u utorak, 29. siječnja 2019. godine.

PROČITAJTE JOŠ: PULA Gradsko vijeće odlučuje o koncesijama – Zabranjeno ograđivanje plaža

I.B.