Poziv građanima Dikla i Vrsi za dodjelu komunalnih vezova

ZADAR – Županijska lučka uprava u Zadru objavila je poziv za dodjelu vezova u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja. Vlasnici brodica mogu se javiti za vezove na Diklu (lučki bazen 2 i 3) te za vez u uvali Školjić, Općina Vrsi.

ŽLU poziva građane zainteresirane za vez brodica u spomenutim lukama da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti: – Preslik važeće plovidbene dozvole – Preslik važeće osobne iskaznice – Kontakt broj telefona – Navod da li je brodica u luci za koju se podnosi zahtjev prethodno koristila vez, koliko dugo, te na kojem broju veza Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar će odrediti poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

Adresa za predaju zahtjeva: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR Liburnska obala 6/5 23000 ZADAR ili e-mailom na info@cpa-zadar.hr Klasa:342-21/18-60/01 Urbroj:2198-01-87/6-18-1 Zadar, 23. siječnja 2019. godine

I.B.