Grad Rijeka poziva građane da prijave porez na vikendice

RIJEKA – Odjel gradske uprave za financije Grada Rijeke poziva pravne i fizičke osobe da dostave prijave poreza na kuće za odmor za 2019. godinu.

Grad Rijeka je naime prema Zakonu o lokalnim porezima i Odluci o porezima Grada Rijeke, propisao je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području grada Rijeke.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), starosti i trošnosti, za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Porez na kuću za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

Poreznu prijavu za 2019. godinu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za financije došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva, te novi vlasnici kuća za odmor.

Pitanja i odgovori

Građanima su odgovorili i na nekoliko osnovnih pitanja, uz ostalo i na ono “Što ako ne podnesu prijavu?”. Naime temeljem Zakona o porezima, za nepodnošenje prijave s podacima koji su nužni za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne u iznosu od 1.000,00 kn do 25.000,00 kn.

Tko su obveznici prijave?

Obveznici prijave su vlasnici kuća za odmor na području Grada Rijeke. Za nepodnošenje prijava predviđene su novčane kazne.

Što se smatra kućom za odmor?

Kućom za odmor pak smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski, u to se ne ubrajaju gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Do kada se može i kako dostaviti prijava?

Porezni obveznici prijavu i potrebne podatke u svrhu razreza poreza na kuće za odmor za 2019. godinu mogu dostaviti do do 31. ožujka 2019.

Grad Rijeka omogućio je i online prijave putem online obrasca koji se može poslati putem informacijskog servisa ili elektronički potpisati i poslati putem e- maila:  gradski.porezi@rijeka.hr. 
Dostupan je također i PDF obrazac: Prijava poreza na kuće za odmor 

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Za sve upite o gradskim porezima obratite se na brojeve telefona:

(051) 209 678209 674209 982 ili putem e-maila gradski.porezi@rijeka.hr

I.B.