Objavljeno savjetovanje za izradu projektne dokumentacije uređenja Žnjanskog platoa

SPLIT – Grad Split je objavio prethodno savjetovanje za uslugu izrade projektne dokumentacije uređenja Žnjanskog platoa što je prvi korak u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti. Vrijednost uređenja ovog prostora je 6 milijuna i 250 tisuća kuna s PDV-om.

Grad kao investitor namjerava urediti dio područja Žnjanskog platoa za kojeg je zatražio koncesiju. Osim područja koje će uključivati koncesija predmet ovog projektnog zadatka je i uređenje ceste s pripadajućom infrastrukturom sjeverno od obuhvata koncesije. Plan je Grada paralelno s dospijećem projekata raspisivati nabave kako bi dio radova mogao krenuti početkom iduće godine, a po dinamici koju projekt definira.

Photo: Grad Split

Iz Grada Splita pojašnjavaju da će predmet nabave biti izrada:

  1. idejnog projekta sa svom dokumentacijom koja je potrebna za ishođenje lokacijske dozvole (pribavljanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela)
  2. glavnih projekata sa svom dokumentacijom koja je potrebna za ishođenje građevinskih dozvola (potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima). Ukoliko se određene građevine i radovi u obuhvatu ovog projektnog zadatka mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole, u skladu s glavnim projektom, prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima potrebno je predvidjeti glavne projekte i za takve građevine i radove. Izradi glavnog projekta, odnosno pojedinih projekata koje sadrži, prethodi i izrada odgovarajućih elaborata (geomehanički elaborat, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu…). DPU-om koji je na snazi za predmetno područje, propisana je obveza izrade Krajobraznog elaborata, koji prethodi izradi glavnih projekata.
  3. projekata uklanjanja građevina
  4. izvedbenih projekata
  5. troškovnika za izvođenje svih potrebitih radova izgradnje predmetnih građevina i zahvata za provođenje postupka javne nabave, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
  6. projektantski nadzorza vrijeme izvođenja radova

Savjetovanje traje do 18. travnja 2019.godine do 10 sati. Ukoliko tijekom savjetovanja bude primjedbi stručne službe će ih obraditi i potom raspisati nabavu.

I.B.