Vlada dodijelila 20-godišnju koncesiju za uzgajalište ribe kod otoka Iža

Foto: Boris Kačan

ZAGREB/ZADAR – Na današnjoj je sjednici Vlade usvojena Odluka kojom se trgovačkom društvu MARTINOVIĆ FISH d.o.o. iz Zadra daje ovlaštenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji na području Grada Zadra.

Površina morskog akvatorija, koje se daje u koncesiju na razdoblje od 20 godina, iznosi 36.000,00 m², a dozvoljena godišnja količina uzgoja bijele ribe, koju je Ovlaštenik koncesije ovlašten uzgajati iznosi ukupno 200 tona godišnje.

Visina ponuđenog iznosa stalnog dijela naknade za koncesiju iznosi 0,5 kuna po m² zauzetog pomorskog dobra, odnosno 18.000,00 kuna godišnje, dok ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 469.608,00 kuna ili 0.30% ukupnih godišnjih prihoda na koncesioniranom području.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro uložiti sveukupno 784.000,00 kuna, odnosno 600.000,00 kuna za zaštitu okoliša i to kroz cjelokupno vrijeme trajanja koncesije. Na koncesioniranom se području planiranju nova zapošljavanja.

D.G.