Poništen postupak davanja koncesije za marinu u Svetom Filipu i Jakovu

Foto: ŽLU Zadar

SVETI FILIP I JAKOV – Županijska lučka uprava u Zadru poništila je postupak javnog prikupljanja ponuda za koncesiju za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luka Sv. Filip i Jakov.

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar donijelo je Odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje – Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luka Sv. Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov.

U otvorenom roku za prikupljanje ponuda, ponudu je dostavio jedan (1) ponuditelj – Burin Yacht Charter d.o.o.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru, nakon provedenog javnog otvaranja ponuda, provelo je postupak pregleda i ocjene dostavljene ponude sukladno uvjetima i kriterijima iz dokumentacije za nadmetanje.

Pregledom i ocjenom ponuda Stručno povjerenstvo utvrdilo je kako ponuditelj Burin Yacht Charer d.o.o. dostavio ponudu koja nije sukladna Dokumentaciji za nadmetanje iz razloga što ponuda nije uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom i pečatom na poleđini) i nije cjelovita budući da ponuditelj nije priložio sve dokumente koji su u Dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao obvezni dio ponude pa time ponuda nije potpuna.

Foto: GI inicijativa “Za rivu”

Zbog prethodno navedenog ponudu ponuditelja Burin Yacht Charter d.o.o., Sukošan, Stručno povjerenstvo za koncesije ocjenjuje nevaljanom budući da Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) u članku 5. točki 23. propisuje kako je nevaljana ponuda ona ponuda koja nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, koja sadrži odredbe koje davatelj koncesije smatra štetnima ili za koju davatelj koncesije osnovano smatra da nije u skladu s pravilima poštenog tržišnog natjecanja, koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana (ponuda nije dostavljena u roku, ponuda ponuditelja koji ispunjava uvjete za isključenje određene dokumentacijom za nadmetanje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, koja ne odgovara potrebama davatelja koncesije određenim u opisu predmeta koncesije i tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nude usluge i/ili radovi koji očito ne zadovoljavaju potrebe davatelja koncesije u odnosu na predmet koncesije i/ili uvjete obavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije).

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, iz prethodno navedenih razloga, a na prijedlog Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, na sjednici održanoj dana 08. studenog 2019. godine donijelo je Odluku o neprihvaćanju ponude ponuditelja Burin Yacht Charter d.o.o., te poništenje postupka davanja koncesije i ponovno objavljivanje obavijesti o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luka Sv. Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov.

PROČITAJTE JOŠ:

Građani Sv. Filip i Jakova protiv gradnje luke, smatraju da je odluka donesena protuzakonito

I.B.

Vaš komentar