Vlada napokon razmrsila problem splitskih lučica Zenta i Špinut

Foto: Visit Split

Vlada je na svojoj posljednjoj sjednici u ovoj godini usvojila prijedlog odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje sportsku lučicu Zenta i sportsku lučicu Špinut. 

Koncesija za luku posebne namjene – sportsku luku Zenta, dodijeljena od strane Županijskog poglavarstva Splitsko – dalmatinske županije Pomorskom športskom društvu Zenta istekla je dana 30. lipnja 2014. godine. Isto tako i koncesija za luku za luku posebne namjene – sportsku luku Špinut, dodijeljena od strane Županijskog poglavarstva Splitsko – dalmatinske županije Pomorskom športskom društvu Špinut istekla je dana 31. kolovoza 2013. godine.

Sukladno važećem Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama preduvjet za raspis javnog natječaja je utvrđivanje granice lučkog područja i upis pomorskog dobra – lučkog područja kao takvog u zemljišnoj knjizi, a isti preduvjeti u odnosu na luku Zenta i luku Špinut nisu ispunjeni.

Iako se radi o postojećim, izgrađenim lukama koje se koriste za vez plovila, kako nije dana u koncesiju iste predstavljaju pomorsko dobro u općoj upotrebi, kojim sukladno članku 10. Zakona upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska, neposredno ili putem jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Vlada želi spriječiti štetu zbog neodržavanja

Ovom Odlukom želi se spriječiti velika šteta na postojećoj infrastrukturi luka zbog neodržavanja, šteta koja nastaje državnom proračunu, proračunu županije i grada zbog neplaćanja naknade za koncesiju od strane nelegalnih korisnika luke, s jedne strane, a osigurati red na pomorskom dobru i preduvjeti za zakonito korištenje luka s druge.

Odluka predstavlja vremenski ograničenu iznimku u načinu upravljanja lukama sukladno njihovoj namjeni, a sve u cilju ispunjenja obveza koje Republika Hrvatska ima u odnosu na pomorsko dobro, stoji u obrazloženju Vlade koja izražava mišljenje kako Republika Hrvatska, putem odluke Vlade Republike Hrvatske ima pravo neposredno upravljati pomorskim dobrom u općoj upotrebi povjeravajući isto lučkoj upravi na upravljanje, a sve u cilju održavanja reda i osiguranja postojeće infrastrukture.

Naime, kako se radi o lukama u kojima je privezan velik broj plovnih objekata upravljanje je potrebno povjeriti pravnom subjektu koji ima znanja i iskustva u upravljanju lukom, a budući da se lučke uprave osnivaju upravo radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet, a koje su neprofitne pravne osobe, predlaže se Lučkoj upravi Splitsko – dalmatinske dati luku Zenta i luku Špinut na privremeno upravljanje i korištenje, a do stjecanja preduvjeta za raspis javnog natječaja i dodjelu koncesije.

Ističe se kako će se ovakvom odlukom onemogućiti nelegalno korištenje luka, osigurati red u lukama i zaštita plovila vezanih u luci, ali i izbjeći eventualna odgovornost Republike Hrvatske, koja s naslova  članka 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti ali i odgovara, u slučaju oštećenja plovnih objekata u lukama, ali i eventualnih ozljeda fizičkih osoba koje koriste luku, kojom nitko ne upravlja.

Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije ovom se odlukom ovlašćuje upravljati lukom Zenta i lukom Špinut na način na koji upravlja lukama otvorenim za javni promet, a čime se ne mijenja i ne može promijeniti namjena ovih luka kako je utvrđena dokumentima prostornoga uređenja.

Uređuje se prijelazni period

Naime, nesporno je kako predmetne luke nisu planirane kao luke otvorene za javni promet, niti je intencija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ovom Odlukom promijeniti namjenu luka kako je utvrđena važećim dokumentima prostornoga uređenja, već samo urediti prijelazni period do stjecanja uvjeta za koncesioniranje luka.

Odlukom se ne utvrđuje lučko područje luke Zenta i luke Špinut, već se Lučkoj upravi Splitsko – dalmatinske županije daje upravljanje onaj dio pomorskog dobra koji se u naravi koristi kao luka, stoga se iste i nazivaju „postojeće sportske luke“.

Temeljem lokacijske dozvole, na ishođenje koje se Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije ovlašćuje i obvezuje ovom Odlukom, bit će utvrđena granica lučkog područja luke Zenta, te pomorsko dobro – lučko područje upisati kao takvo u zemljišne knjige, što je preduvjet za raspis javnog prikupljanja ponuda i dodjelu koncesija za luke.

Po ispunjavanju obveza Lučke uprave Splitsko – dalmatinske županije i stjecanja uvjeta za koncesioniranje Vlada Republike Hrvatske raspisat će javno prikupljanje ponuda i dodijeliti koncesije za korištenje luke posebne namjene – sportske luke Zenta i luke posebne namjene – sportske luke Špinut, čime će se privesti svojoj svrsi ove sportske luke i osigurati preduvjeti za uspješniji razvoj sporta na području Grada Splita.

U odnosu na propisani najviši iznos naknade vez brodica namijenjenih za osobne potrebe navodimo kako su Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“, br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13) propisani kriteriji i visina maksimalnih lučkih pristojbi za stalni vez na komunalnom dijelu luke, pa je tako iznos pristojbe za vez na komunalnom dijelu luke otvorene za javni promet za brod/brodicu prema nedjeljivom dužnom metru preko svega u prvoj zoni propisan u maksimalnom iznosu od 200,00 kuna godišnje. Ovakvim ograničenjem iznosa pristojbe za vez prema dužini plovnog objekta želi se osigurati kontinuitet održavanja sportskih aktivnosti u lukama koje su predmet ove Odluke.

Zaključno ističemo kako ovakvu Odluku podržava i preporučuje Splitsko – dalmatinska županija, poručuju iz Vlade Republike Hrvatske.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

Sud presudio samovolji tajnika PŠD Zenta u Splitu

Splitska lučica Zenta postaje luka otvorenog tipa