Rezultati Natječaja za Državnu kvotu ulova trofejnih primjeraka plavoperajne tune u rekreacijskom ribolovu

Foto: Facebook / Ilustracija

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede objavila je rezultate Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2020. godini.

Sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune javnim natječajem za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2020. godini, niže u tekstu prikazani su rezultati obrade pristiglih prijava u obliku rang liste.

Tablica 1. Rang lista najpovoljnijih ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja

Redni brojPonuditelj
1.Daniel Lukeš
2.Kristian Temmer i Marinko Pavlić
3.Kristian Temmer
4.Bojan Cestar
5.VELIKO PLAVETNILO d.o.o.
6.Gordan Javorić
7.Mauro Lukšić (RENT BY MAURO)
8.Renato Franko
9.MORE – LOŠINJ d.o.o.
10.Martin Einspieler
11.Luka Preksavec
12.Valter Part
13.Aleksandr Vershinin i Đani Stranić
14.Dalibor Crnogorac
15.Renato Franko
16.Matija Šikić i Ivan Gržić
17.Alexander Schmid i Vito Legović
18.Dean Rupčić
19.RED TUNA j.d.o.o.
20.Patrick Baier
21.Alexander Schmid i Vito Legović
22.Bojan Cestar
23.VELIKO PLAVETNILO d.o.o.
24.Gabrijel Hrovat
25.Nebojša Pavlović

 

Tablica 2. Rang lista ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja, ali ne ulaze na rang listu najpovoljnijih ponuditelja

Redni brojPonuditelj:
26.Robert Šepinski
27.Milorad Harašić
28.Mauro Lukšić (RENT BY MAURO)
29.Uroš Napast
30.Dario Novallo
31.Milorad Harašić
32.Ivan Horžić
33.Darko Ferenčević
34.Honesto Maena
35.Robert Šepinski
36.RED TUNA j.d.o.o.
37.Nebojša Pavlović

 

Tablica 3. Lista ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima Natječaja

Redni brojPonuditelj:
1.Roman Franulović
2.Marc Inoue
3.Mark Inoue
4.OHANA d.o.o.
5.Robert Brajković
6.Tomislav Malić i Daniel Ilić
7.OHANA d.o.o.
8.Emil Kernjus
9.Alexander Schmid i Vito Legović
10.Alexander Schmid i Vito Legović

 

Ponuditelji iz Tablice 1. dužni su u roku 15 dana od dana objave ove rang liste ispuniti obveze za dodjelu kvote:
a.    Dostaviti dokaz o pravu raspolaganja plovilom/plovilima iz obrasca prijave na natječaj što se dokazuje plovidbenom dozvolom ili Ugovorom o najmu plovila ili Izjavom o suglasnosti korištenja plovila od strane vlasnika,
b.    Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev o upisu plovila iz točke a) u Registar plovila koja sudjeluju u ribolovu trofejnih primjeraka tune u tekućoj kalendarskoj godini pri čemu je u Zahtjev potrebno navesti sljedeće podatke:
1.    Naziv ili registarsku oznaka plovila
2.    Tip plovila
3.    Bruto tonažu plovila (GT)
4.    Nominalnu snagu motora (kW)
5.    Vlasnika plovila
6.    Odgovorne osobe po plovilu (Ime i prezime, OIB)
c.    Dostaviti inspekcijski zapisnik o tome da je na plovilo/plovila iz točke a) ugrađen VMS uređaj,
d.    Dostaviti dokaz da je u Državni proračun izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

Dokumenti iz točaka a. i b. šalju se putem e-maila na adresu: lavinija.s-medek@mps.hr
Dokaz o pravu raspolaganja plovilom nalazi se ovdje, a Zahtjev o upisu plovila ovdje.

Podaci za uplatu:
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
Račun primatelja: HR1210010051863000160
Model: HR65
Poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11
Opis plaćanja: Ime ponuditelja i registracijska oznaka plovila

Ukoliko VMS uređaj nije ugrađen na plovilo, Ministarstvo će isti ugraditi o svom trošku te pokriti trošak prijenosa podataka za vrijeme trajanja ribolovne sezone. Ukoliko na plovilu ne postoji instaliran e-očevidnik vlasnik plovila dužan je osigurati adekvatan mobilni uređaj na koji će preuzeti aplikaciju m-očevidnik (pametni telefon ili tablet). Za ugradnju VMS i za preuzimanje aplikacije m-očevidnik molimo kontaktirati Ribarski monitoring centar (Tel: (01) 6443 188,  mail: rmc@mps.hr ).

Napomena: Ponuditelji koji su prijavili dva plovila, u slučaju da jedno od tih plovila ima nevažeću plovidbenu dozvolu, odnosno upisni list, takvo plovilo neće biti upisano u Registar plovila.

D.G.