Vlasnik poznatog Laganinija uzurpirao pomorsko dobro – Grad Hvar upozoren da kontrolira uvjete koncesija

Foto: SDŽ

HVAR – Inspekcijskim nadzorom Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, provedenim na dijelu pomorskog dobra u uvali Vinogradišće, o. Sv. Klement na Hvaru, utvrđeno je da je vlasnik ugostiteljskog obrta „Laganini“ bez valjane pravne osnove na katastarskoj čestici br. 4068 Hvar, postavio više drvenih objekata koji u naravi predstavljaju kompleks od pet drvenih nadstrešnica sa zaštitom od sunca, namijenjenih usluživanju i konzumaciji hrane i pića gostiju navedenog ugostiteljskog objekta te da je djelomično betonirao dijelove pomorskog dobra u svrhu postavljanja ugostiteljske opreme i obavljanja ugostiteljske djelatnosti bez da je prethodno ishodio koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra.

Foto: SDŽ

Sukladno Prekršajnom zakonu, vlasniku je izrečena mjera zabrane poduzimanja određene poslovne aktivnosti, odnosno gospodarskog korištenje pomorskog dobra bez koncesije, koja je i izvršena na licu mjesta postavljenjem službenog znaka i trake s natpisom „Stop inspekcija – zabrana korištenja“. Istodobno je Vijeću za prekršaje Lučke kapetanije Split podnesen optužni prijedlog protiv okrivljenog vlasnika ugostiteljskog obrta „Laganini“.

Foto: SDŽ

U izvješću o obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim koracima ističe se kako je za ovakav zahvat u prostoru, prethodno potrebno ishoditi koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a ne koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva ili iznajmljivanja suncobrana i ležaljki, o čemu Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja mora ubuduće voditi računa prilikom odlučivanja o zahtjevima za davanjem koncesijskog odobrenja.

Foto: SDŽ

U protivnom će, kako se ističe, inspekcijske službe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zatražiti provođenje upravnog nadzora na poslovima upravljanja pomorskom dobrom Grada Hvara.

Foto: SDŽ

D.G.