Raspisan natječaj za gradnju lučke infrastrukture u Svetom Filipu i Jakovu

Foto: ŽLU Zadar

SVETI FILIP I JAKOV – Županijska lučka uprava Zadar raspisuje javni natječaj za koncesiju za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na razdoblje od 29 godina u Svetom Filipu i Jakovu. Vrijednost koncesije je 153,3 milijuna kuna, a koncesionar se obvezuje izvršiti investicijska ulaganja iznosa minimalno 40,4 milijuna kuna bez PDV-a.

Prethodni postupak davanja koncesije za predmetnu luku poništen je nakon provedenog javnog otvaranja ponuda. Naime, pregledom i ocjenom ponuda Stručno povjerenstvo utvrdilo kako nije pristigla niti jedna valjana ponuda.

Koncesija se daje za izgradnju nautičkog i dijela operativnog dijela luke i obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luka Sveti Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov.

Predmet koncesije u dijelu izgradnje obuhvaća izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture na nautičkom dijelu te izgradnju nove lučke infrastrukture na dijelu operativnog dijela luke, a u dijelu usluga obuhvaća obavljanje lučkih djelatnosti pružanja usluga priveza i odveza jahti i brodica u nautičkom dijelu luke te obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti pružanja usluga upotrebe veza za jahte i brodice te ostalih pratećih djelatnosti u nautičkom turizmu, uz ograničenje i komplementarnost funkciji luke koja je otvorena za javni promet.

Svrha koncesije je gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra luke otvorene za javni promet, luke Sv. Filip i Jakov, radi podizanja kvalitete pružanja usluga na predmetnom području te osiguravanja zadovoljavanja potreba šire zajednice za uslugama.

Nautički dio luke koji se daje u koncesiju proteže se na ukupno 49.818,00 m2, od čega se 605,00 m2 odnosi na postojeću kopnenu površinu, 6.886 m2 na buduću kopnenu površinu te 42.327 m2 na morski dio.

Dio operativnog dijela luke koji se daje u koncesiju pod obvezom izgradnje i povrata istog po završetku izgradnje i opremanja na upravljanje davatelju koncesiju obuhvaća 957 m2.

Foto: ŽLU Zadar

Koncesionar se obvezuje izvršiti investicijska ulaganja iznosa minimalno 35 milijuna kuna (bez PDV-a) prema Glavnom građevinskom i geotehničkom projektu luke u:

1.) nautički dio luke otvorene za javni promet u funkciji prihvata jahti i brodica u tranzitu te dio operativnog dijela luke u funkciji obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova u javnom linijskom obalnom pomorskom prijevozu ili povremenom obalnom pomorskom prijevozu te ukrcaja i iskrcaja putnika, i to:

  • primarni lukobran duljine cca 410 m te širine, 7,0 m(4,5m + 2,5 m), osim na području glave lukobrana (širina 9,00 m) te u korijenu lukobrana (širina od 7,0 m do 11,0 m) te visine u trasi unutarnje obale +1,0 m i vanjske +1,5 m i dubine u trasi -4,0 m obostrano;
  • izgradnja obalnog zida od montažnih “L” elemenata od glavnog do sekundarnog lukobrana duljine cca 300 m;
  • sekundarni lukobran duljine 54,0 m i širine 6,0 m te visine +1,4 m i dubine -4,0 m cijelom duljinom;
  • manipulativni prostor operativnog dijela luke;
  • pristupni most na korijenu glavnog lukobrana.

2.) opremu sukladno projektu (u minimalnom iznosu od 578.340,00 kuna).

Foto: GI inicijativa “Za rivu”

Projekt je je izradilo društvo Pomorski projekt d.o.o. Split. Isti je naručen i financiran u cijelosti od Općine Sv. Filip Jakov, dok je Studiju opravdanosti davanja koncesije izradio Pomorski fakultet u Rijeci.

Početni iznos naknade za koncesiju

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 99.790,12 kuna godišnje.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% od ukupnog godišnjeg prihoda što ga koncesionar ostvari obavljanjem koncesijske djelatnosti pružanja usluga na koncesijskom prostoru na nautičkom dijelu luke.

Koncesijska naknada plaća se u iznosima i rokovima dospijeća u skladu sa sadržajem ugovora o koncesiji.

Rok na koji se daje koncesija

Ugovor o koncesiji sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 29 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Rok za dostavu ponude je najmanje 30 (trideset) dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, koji će biti 13. travnja 2021. godine.

D.G.