Institut za oceanografiju i ribarstvo zapošljava biologa i kormilara broda, a traži se i novi ravnatelj

Foto: Brodosplit

SPLIT – Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita raspisao je natječaj za zapošljavanje na dva radna mjesta. Traži se viši znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologije, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov i tehnički suradnik (za poslove uporabe, održavanja i popravka ribolovnih alata) – kormilar broda, jedan s punim radnim vremenom u Tehničkoj službi. Oba radna mjesta zasnivaju se na neodređeno vrijeme. Uz ovo, raspisan je i natječaj za imenovanje novog/e ravnatelja/ice.

Pristupnici za radno radno mjesto biologa trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo, a za radno mjesto kormilara trebaju imati stečenu srednju stručnu spremu i poznavati poslove uporabe, održavanja i popravka ribolovnih alata.

Prijavi na natječaj se prilaže:

  • životopis;
  • preslika diplome o završenom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (za radno mjesto pod 1.), odnosno srednjoškolske svjedodžbe (za radno mjesto 2.) ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
  • popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti (za radno mjesto pod 1.);
  • presliku zadnje odluke o izboru u zvanje (za radno mjesto pod 1. )
  • dokaz o državljanstvu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od objave natječaja, koji je bio 28. travnja 2021. godine.

Nekoliko dana ranije, Institut je objavio i natječaj za imenovanje ravnatelja/ice 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Za ravnatelja/icu Instituta može biti imenovana osoba koja, pored uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona, ispunjava i sljedeće uvjete:
–da je izabrana najmanje u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika,
–da ima najmanje pet godina radnog iskustva u znanstvenoj ustanovi u zvanju znanstvenoga suradnika ili višemu,
–da se ističe u vođenju značajnih znanstvenih projekata i programa.
Prijavi na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
– presliku odluke o izboru u traženo znanstveno zvanje,
– životopis,
– pisani prijedlog programa rada i vođenja Instituta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja, koji je bio 21. travnja 2021. godine.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

D.G.

Vaš komentar