Povrat plaćene trošarine na bezolovni benzin za pogon ribarskih plovila

Foto: Morski HR

Na mrežnim stranicama Uprave ribarstva objavljena je nova ažurirana tablica korisnika povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu o kvotama za 2021. godinu.

Crvenom bojom u tablici su označeni novi korisnici i kvote koje su korigirane, a možete je pregledati OVDJE.

Temeljem Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN 1/2019), Pravo na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu korisnici toga prava ostvaruju temeljem zahtjeva za povrat koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZRB iz Priloga 4 ovoga Pravilnika.

Pravo na povrat plaćene trošarine imaju isključivo korisnici prava koji obavljaju gospodarski ribolov temeljem povlastice za gospodarski ribolov i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu (u daljnjem tekstu: registar korisnika povrata). Registar korisnika povrata ustrojava i vodi carinski ured nadležan prema sjedištu/prebivalištu korisnika prava.

Zahtjev za povrat trošarine podnosi se odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini osim u izuzetnim slučajevima prema odobrenju nadležnog carinskog ureda. Zahtjev se podnosi najkasnije do:

  1. zadnjeg dana mjeseca svibnja za četveromjesečno razdoblje siječanj – travanj tekuće kalendarske godine
  2. zadnjeg dana mjeseca rujna za četveromjesečno razdoblje svibanj – kolovoz tekuće kalendarske godine ili
  3. zadnjeg dana mjeseca siječnja sljedeće kalendarske godine za četveromjesečno razdoblje rujan – prosinac prethodne kalendarske godine.

Zahtjevu za povrat trošarine se prilaže evidencija nabave bezolovnog motornog benzina za obavljanje registrirane djelatnosti ribolova s pripadajućim računima o nabavljenom bezolovnom motornom benzinu, za to četveromjesečno razdoblje. Evidencija nabave se vodi na Obrascu ERB iz Priloga 5 ovoga Pravilnika.

Carinska uprava po službenoj dužnosti, u svrhu odluke o opravdanosti zahtjeva za povrat, pristupa odgovarajućoj aplikaciji Informacijskog sustava ministarstva nadležnog za ribarstvo te vrši uvid u podatke o plovilu i odobrene količine godišnje potrošnje bezolovnog motornog benzina za svako pojedinačno registrirano plovilo korisnika prava. Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje da li korisnik prava ima nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave i Porezne uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

Korisnik prava je dužan voditi i čuvati evidenciju nabave (sa svim pripadajućim računima u originalu ili preslici) iz ovoga članka te ju u svakom trenutku predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.

Zahtjev za upis u registar korisnika povrata

Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava. Zahtjev za upis u registar korisnika povrata se podnosi u tri primjerka na Obrascu PUR-RIBA iz Priloga 6 ovoga Pravilnika.

Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se jednokratno.

Uz zahtjev za upis u registar korisnika povrata se prilaže:

  1. preslika izvoda iz sudskoga, obrtnog ili drugog registra iz kojega je razvidna registrirana djelatnost ribolova ne starijeg od šest mjeseci i
  2. preslika upisnog lista za plovilo.

Korisnik prava može biti upisan u registar korisnika povrata ako nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave i Porezne uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave. Ako korisnik prava udovoljava uvjetima za upis u registar korisnika povrata nadležni carinski ured odlučuje o registraciji u skraćenom postupku stavljanjem bilješke na obrascu zahtjeva za upis u registar korisnika povrata, a u protivnom o prijavi odlučuje donošenjem rješenja.

Korisnik prava je obvezan nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar korisnika povrata, kao i prestanak djelatnosti zbog koje je upisan u registar korisnika povrata u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Nadležni carinski ured briše korisnika prava iz registra korisnika povrata na zahtjev korisnika prava ili po službenoj dužnosti ako korisnik prava više ne udovoljava propisanim uvjetima za upis u registar korisnika povrata.

Plava Riba