UTVRĐEN NIZ NEPRAVILNOSTI Inspektori na splitskom području krenuli pregledavati pomorsko dobro

Foto: MPPI / Ilustracija

SPLIT – Kontrolom korištenja pomorskog dobra, službenici Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije obavili su terenski izvid na pomorskom dobru te prekontrolirali način korištenja, usklađenost sa granicama koncesijskog obuhvata, prekontrolirli opseg korištenja te o svemu se izradili foto dokumentaciju.

Nadzor se obavio putem adekvatnog plovila, čime se osigurao izvid u uvjetima bez prethodne najave te je spriječen ikakav utjecaj na lokalitet. Izvidom na takve ili slične načine se osigurao uvid u svakodnevno stanje stvari te način korištenja prostora, a sve s ciljem pravodobne reakcije nadležnih službi i uklanjanja nelegalno postavljenih predmeta i objekata u pomorskom dobru.

Prikaz monitoringa koncesija na pomorskom dobru na nautičkoj karti

Prilikom pregleda u terenskom izvidu, inspektori su najviše pozornosti obratili na površine koje su definirane ugovorom o koncesiji te su provjerili opće stanje pomorskog dobra.

Prilikom monitoringa područja koje je pod obuhvatom koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja, gdje je davatelj koncesija Splitsko-dalmatinska županija na potezu od Splita do Segeta, utvrđene su nepravilnosti.

Utvrđene nepravilnosti se mahom odnose na to da koncesionari nisu postavili psihološke plutače sa morske strane koncesije (marker plutače), a sve u svrhu zaštite kupača i posjetitelja navedenih mikrolokacija. U zadanom roku, koncesionari su ispravili nepravilnosti u poslovanju na pomorskom dobru.

Dok su kod jednog koncesionara utvrđene sljedeće nepravilnosti u poslovanju:

  • bez suglasnosti davatelja koncesije na pomorskom dobru koncesionar je postavio 5 objekata koje se nalaze unutar obuhvata koncesije, površine cca 20-25m2, koje služe za smještaj gostiju kampa.
  • bez suglasnosti davatelja koncesije na pomorskom dobru koncesionar je postavio bove sa sidrenim sustavom za privez brodica koje se nalaze unutar obuhvata koncesije.

Koncesionaru kod kojeg su utvrđene gore navedene nepravilnosti u poslovanju dat je rok u kojem mora ukloniti nepravilnosti u poslovanju na pomorskom dobru u suprotnom početi će se primjenjivati odredbe iz Ugovora o koncesiji, sve u skladu s člankom 18. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17), odnosno one odredbe koje se odnose na ugovornu kaznu, pojasnili su iz Županije.

D.G.