Izmijenjen Pravilnik o potpori za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti, te kompenzaciju štete od sisavaca

Foto: Youtube / Screenshot

U Narodnim novinama broj 104/2021 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore »Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti« – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru navedenog programa, a predmet potpore je sustav za kompenzaciju štete na ulovima koju uzrokuju sisavci i ptice zaštićeni direktivama.

Od najvažnijih izmjena, rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je prije bio do 1. travnja (tekuće godine za prošlu godinu), a sada je točno određeno da se zahtjevi mogu predati od 1. siječnja do 1. travnja 2022. godine.

Nadopunu zahtjeva za potporu je ranije bilo potrebno poslati u roku od deset radnih dana, a sada je točno navedeno da se tih deset radnih dana računa od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

U članku 14. vezano za odluku o povratu sredstava, ranije je bilo navedeno da će u slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda, a ovom izmjenom je navedeno da će „u slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda“.

IZRAČUN JAVNE POTPORE
u okviru kompenzacija za štete na ulovima od dupina

Udio javne potpore iznosi 50 posto iznosa naknade za izgubljeni prihod. Iznimno, u slučaju da je ispunjen jedan ili više kriterija iz donje tablice Uredbe (EU) br. 508/2014, može se ostvariti povećanje odnosno smanjenje udjela javne potpore za određeni broj postotnih bodova, kako slijedi:

KriterijPovećanje/smanjenjeBroj postotnih bodovaUdio javne potpore (%)

Operacija je vezana uz mali priobalni ribolov

Pojašnjenje: potpora se dodjeljuje za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova

Povećanje3080

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: sjedište/prebivalište korisnika je na navedenim otocima

Povećanje3585

Operaciju provodi ribarska zadruga

Pojašnjenje: korisnik (vlasnik/ovlaštenik povlastice) je ribarska zadruga priznata po posebnim propisima

Povećanje1060

Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik (vlasnik/ovlaštenik povlastice) je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

Povećanje2575

Operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Pojašnjenje: korisnik je veliko poduzeće, tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (SL L 124 od 20. svibnja 2003.)

Smanjenje2030