Rezultati projekta održivog ribarstva ARGOS

Foto: LAGUR / FLAG Galeb / Facebook

RIJEKA – Primorsko goranska županija bila je domaćin četvrtog Upravnog odbora i trećeg Jadranskog savjetodavnog odbora projekta “ARGOS – Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu” koji su se održali u Opatiji.

Sadržaj sastanka bio je usmjeren na rezultate ostvarenih aktivnosti u sklopu provedbe radnih paketa projekta.

Glavni cilj projekta “ARGOS” je promicanje zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti riba i morskih resursa i poboljšanje uvjeta kakvoće morskog okoliša kroz akcije na više razina usmjerene izravno i neizravno na smanjenje pritiska aktivnosti ribarstva i akvakulture na morski okoliš u sklopu Programa prekogranične suradnje lnterreg V-A ltalija-Hrvatska u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

ARGOS okuplja Jadranske institucije koje se bave ribarstvom i akvakulturom i partnere ARGOSA kako bi djelovali kao cjelina koristeći održive ribolovne aktivnosti putem Jadranskog savjetodavnog odbora (AAC), predstavljajući potrebe jadranskog bazena na europskoj i međunarodnoj razini.

ARGOS se temelji na znanstvenom pristupu u zajedničkoj strategiji koja se odnosi na riblje stokove i eko-biološki status staništa i morskih vrsta. ARGOS bi trebao jamčiti kontinuirano znanstveno savjetovanje i konzultiranje sa dionicima za posebne studije o morskom prostoru jadranskog područja i za procjenu podataka o ribarstvu i akvakulturi.

Primorsko- goranska županija je jedna od petnaest partnera koji sudjeluju u projektu među kojima su vodeći partner Autonomna Regija Friuli Venezia Giulia (IT), Regija Veneto (IT), Istarska županija (HR), Zadarska županija (HR), Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (HR), RERA Razvojna agencija Splitsko-dalmatinska županije (HR), Dubrovačko-neretvanska županija (HR), Nacionalno vijeće za istraživanje (IT), Institut za oceanografiju i ribarstvo IZOR (HR) te pridruženi partneri Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene i šumarske politike Talijanske Republike i Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.