Uprava ribarstva prikuplja društveno-gospodarske podatake za ribarsku flotu, akvakulturu i preradu

Foto: Screenshot / HRT

Na stranicama Uprave ribarstva je objavljena obavijest o prikupljanju društveno-gospodarskih podataka za ribarsku flotu, akvakulturu i preradu za 2020. godinu.

Mole se ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru i povlastica za mali obalni ribolov, nositelji dozvola za akvakulturu te subjekti u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture da ispunjene EKOP i SOP obrasce za 2020. godinu dostave Upravi ribarstva do 20. ožujka 2022. godine.

Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (“Narodne novine”, broj 79/2020), dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture.

Društveno-gospodarski podaci za 2020. referentnu godinu se prikupljaju putem obrazaca:

  1. EKOP – Obrazac za dostavu društveno-gospodarskih podataka za 2020. godinu i
  2. SOP – Dodatni obrazac za dostavu društvenih podataka za 2020. godinu (SOP obrazac se ispunjava svake tri godine). 

Ribarska flota – ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru i ovlaštenici povlastica za mali obalni ribolov:

Akvakultura – nositelji dozvola za akvakulturu:

Prerada ribe – subjekti u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture:

DOSTAVA OBRAZACA:

Preuzete i popunjene EKOP i SOP obrasce dostavite Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva do 20. ožujka 2022. godine elektroničkom poštom na ekop@mps.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb (uz naznaku: “Ekonomsko prikupljanje”). Za sva dodatna pitanja možet nazvati brojeve telefona 01/6443-221 i 01/6443-177 ili pitanja postaviti putem email adrese ekop@mps.hr .

Plava riba