Komižani se izborili za izmjene u megalomanskom projektu izgradnje hotela?

Foto: Boris Kačan

KOMIŽA – Nakon višestrukih pritisaka građana Komiže, čini se da se dosta toga u vezi sporne dokumentacije na koju su građani upozorili, mijenja. MOVI SE – Nezavisna lista Komiža objavila je da su dobili novi nacrt zajedničke odluke o izmjeni prostorne dokumentacije za zonu hotela Biševo i nekadašnju tvornicu za preradu ribe Mardešić.

Evo i što su napisali da se mijenja:

Izmijenjen je maksimalan broj ležajeva sa 700 na 450.

Izbrisan je uvjet da smještaj radnika mora biti unutar zone jer bi se s njim povećavao volumen izgrađenih objekata.

Naglašeno je da je plaža javna i dostupna svima.

Brisan je i neistinit podatak da je vlasnik svih čestica u obuhvatu izmjena Modra špilja d. d., što je posljedično dovelo i do brisanja Urbosa d. o. o. kao izrađivača izmjena i do promjena procedura vezanih za Zakon o prostornom uređenju.

Smanjen je i obuhvat zone.

Na linku sa svom ostalom dokumentacijom imate dostupan i novi nacrt odluke.

– Otvoreni smo za sve vaše sugestije kako dodatno poboljšati odluku. Objavili smo i dopise Ministarstva pravosuđa i uprave koje smo dobili i dopis od Grada Komiže.  U dopisu o izglasavanju Odluke o izmjeni prostorne dokumentacije za hotel Biševo utvrđeno je da nije donijeta u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi jer izuzeti član nije napustio sjednicu za vrijeme rasprave i odlučivanja o predmetnoj točki.

U dopisu o neodgovaranju na vijećnička pitanja Ministarstvo ukazuje na obvezu lokalne samouprave da osigura dobivanje odgovora.

U dopisu o Mjesnom odboru Podšpilje Ministarstvo zaključuje da je Grad Komiža dužan provoditi izbore za članove vijeća Mjesnog odbora Podšpilje.

U dopisu od Grada Komiže tvrdi s e da je sukladno zakonskoj obvezi na web stranicama Grada objavljena Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za zonu hotela Biševo i da se zainteresirana javnost na objavu nije očitovala – zaključuju.

D.G.

Gradonačelnica Komiže o kaznenoj prijavi:”Nema nezakonitih radnji, sve je rađeno po procjeni sudskog vještaka”