U Rijeci niče Centar za morske tehnologije

Foto: Boris Kačan

RIJEKA – Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci uskoro počinje s drugom fazom izgradnje jedinstvenog edukacijsko-istraživačkog centra na Jadranu koji je smješten na području ribarske luke Torpedo, a u okviru tog centra djelovat će i Centar za morske tehnologije (CMT) koji je dobio zeleno svjetlo Senata riječkog Sveučilišta, piše Novi list.

Djelatnost novog Centra, kaže dekan Pomorskog fakulteta prof. dr. Alen Jugović, bit će provedba znanstvenih i istraživačkih projekata usmjerenih razvoju morskih tehnologija i održivom iskorištavanju mora i morskog okoliša, kao i visokostručna suradnja s gospodarstvom u potrebi razvoja morskih tehnologija i održivog iskorištavanja mora i morskog okoliša te provedba istraživačkih projekata za gospodarstvo ukoliko predmet istraživanja može utjecati na održivo iskorištavanje mora i morskog okoliša.

Dio rada bit će posvećen i održavanju nastavne djelatnosti sastavnica u dijelu programa posvećenih morskim tehnologijama, moru i okolišu, kao i popularizacijskom djelovanju u svrhu podizanja svijesti u javnosti o potrebi zaštite mora i morskog okoliša te uloge znanosti u postizanju tog cilja.

Centar će biti smješten na prostoru lučice Torpedo, a njime će upravljati Pomorski fakultet. Intencija je bila u okviru edukacijsko-istraživačkog centra Torpedo odvojii znanstveni i nastavni rad, a upravo će novoosnovani Centar obavljati i razvijati znanstveni i visokostručni rad, provoditi projekte u suradnji s gospodarstvom te osiguravati znanstvenu opremu i pružanje usluge drugim znanstvenim i gospodarskim subjektima na temelju znanstvene izvrsnosti ili na komercijalnim osnovama i to u domeni razvoja i primjene morskih tehnologija, pojašnjava prof.dr. Jugović.

Unutarnje ustrojbene jedinice Centra su laboratoriji, a Centrom će rukovoditi predstojnik za kojeg je uvjet da je zaposlenik fkulteta u znanstveno-nastavnom zvanju te će ga imenovati Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana i to na dvogodišnji mandat.

Dekan najavljuje i da će se kroz nekoliko mjeseci potpisati i prvi ugovori, a u lučici Torpedo uz novoosnovani Centar bit će smještena i edukativna radionica koja će ponajprije biti namijenjena održavanju praktične nastave i pokaznih vježbi iz stručnih kolegija na programima obrazovanja studenata brodostrojarstva, nautike i tehnologije pomorskog prometa te elektroničkih i informatičkih tehnologija u pomorstvu.

Osim održavanja praktične nastave u okviru brojnih kolegija, u prostoru će se smjestiti i demonstracijska strojarnica te vježbalište za održavanje praktičnih vježbi sigurnosti na moru s pripadajućim plovilima i opremom za spašavanje kao što su sohe, brodice za spašavanje, otvorene i zatvorene brodice, brza spasilačka brodica, splavi za spašavanje, hidrotermozaštitna odijela i slično.

U prostoru radionice uredit će se i dvije učionice, svaka kapaciteta 20 studenata te laboratorij za zavarivanje. Dodatno, radionicom će se koristiti za potrebe istraživanja u području pomorstva s naglaskom na tehničke aspekte brodostrojarstva, pomorske elektronike, navigacije i sigurnosti plovidbe, a dio će se prostora namijeniti spremištima za alat, opremu i potrošni materijal te će se urediti i svlačionice, sanitarni čvor i uredski prostor.

Modernom edukativnom radionicom koristit će se i studenti riječkog Tehničkog fakulteta, s kojim je Pomorski fakultet potpisao ugovor o korištenju i sufinanciranju ulaganja, pri čemu Tehnički fakultet preuzima brigu o trećini prostora edukativne radionice, piše Novi list.

To predstavlja i jedinstven primjer suradnje dviju institucija Sveučilišta u Rijeci, a kako je radionica smještena na samoj obali, po prvi put će se studentima omogućiti direktan pristup moru i plovilima Fakulteta te samim time stvoriti pretpostavku za kvalitetnije odvijanje praktičnog nastavnog procesa, kao i kvalitetnije i jednostavnije korištenje opremom.

D.G.