NOVOST ZA UZGAJIVAČE RIBA I ŠKOLJAKA Izmjene Pravilnika o registraciju objekata u poslovanju s hranom

Foto: Ratko Dodig / Ilustracija

Ministarstvo poljoprivrede u Narodnim novinama je objavilo izmjenu Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom.

U dijelu koji se tiče uzgajivača riba i školjaka, mijenja se članak 16., odnosno njegov dio o registraciji.

Naime, do sada se Uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture ukoliko su upisani u Registar dozvola u akvakulturi koji vodi Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, nisu trebala registrirati.

Po novome, uzgajališta riba, školjkaša i ostali objekti akvakulture smatraju registriranim ukoliko imaju važeću dozvolu upisanu u Registar dozvola u akvakulturi koji vodi Uprava nadležna za poslove ribarstva i akvakulture.

Rješenja o registraciji objekata iz članka 16. ovoga Pravilnika koji su bili registrirani sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom, stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti te se objekti brišu iz Upisnika registriranih objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla – farme riba i živih školjkaša.

Izmjene i dopune Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom možete pronaći OVDJE.