ZAKLJUČAK INSPEKCIJE: Izvođač radova u Makarskoj nema dozvolu za trpanje zemlje u more

Foto: Čitateljica

MAKARSKA – Upravni odjel za turizam i pomorstvo zaprimio je putem online aplikacije za prijavu devastacija na pomorskom dobru na stranici „Pomorsko je dobro“ preko 50 prijava koje se odnose na  nasipavanje u velikim količinama zemljanim materijalom kojima se zagađuju podmorje i mijenja konfiguraciju obale na području Makarske.

Po prijavama, 25. siječnja 2021. godine izvršen je inspekcijski nadzor Državnog inspektorata, Područnog ureda u Splitu, Službe za nadzor zaštite okoliša i to za prijave:

  1. koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa Dalmacija („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 14/14 i 63/18);
  2. koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od Romane („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 14/14, 63/18 i 114/18). Predmetna koncesija je prenesena na društvo ROMANA d.o.o. temeljem Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od Romane.

Prethodno je Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, 17. kolovoza 2020. godine, dopisom upoznao tamošnjeg koncesionara Romana d.o.o o postupcima nakon ishodovane pravomoćne građevinske dozvole za zahvat u prostoru ugostiteljsko-turističke namjene – 2.b. skupine, uređenje obalnog pojasa s plažom i pratećim sadržajima: ugostiteljski objekt „A“, sanitarni objekt „B“, cocktail bar, fontana.

Nastavno na sve gore navedeno, trgovačko društvo Romana d.o.o. iz Makarske podnijelo je zahtjev za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane. U novom postupku će biti objedinjene dosadašnje 2 (dvije) koncesije, a sve u skladu s lokacijskom i građevinskom dozvolom.

Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije (novi postupak) je bio na dnevnom redu 48. sjednice Stručnog tijela za dodjelu koncesija na pomorskom dobru Splitsko-dalmatinske županije, međutim navedena točka još nije stigla biti uvrštena na dnevni red Županijske skupštine.

Foto: SDŽ

Koncesionar ima dozvole za gospodarsko korištenje plaže, ali ne i zahvate na pomorskom dobru

Dana 22. siječnja 2021. godine predstavnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo je obavio monitoring na obuhvatu koncesije, gdje je vidljivo kako se izvode radovi na pomorskom dobru i to nasipava pomorsko dobro unutar obuhvata koncesija.

Koncesionar je za predmetno područje ishodio dokumentaciju za zahvat u prostoru:

  • Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/12-50/60, URBROJ: 2147/01-05-01/2-17-16 od 23.10.2017. godine, pravomoćna od 8.11.2017. godine, izdana od Grada Makarske, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo i
  • Građevinsku dozvolu KLASA: UP/I-361-03/19-01/000174, URBROJ: 2147/01-05-01/2-20-0017 od 04.08.2020. godine, pravomoćna od 26.08.2020. godine, izdana od Grada Makarske, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Utvrđeno je da se obje koncesije odnose na gospodarsko korištenje plaže bez mogućosti izgradnje te da za navedene zahvate na pomorskom dobru koncesionar nema suglasnost davatelja koncesije, a u svezi s Ugovorom o koncesiji i odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Koncesionar  je dana 26. siječnja 2021.g. upozoren od strane UO za turizam i pomorstvo da prestane s radovima na pomorskom dobru, ukloni građevinske strojeve, ukloni ogradnu žicu te učini sve što je u mogućnosti kako bi se pomorsko dobro vratilo u prvobitno stanje. Kao dokaz o tome, zatraženo je da dostavi nalog o uklanjanju građevinskih strojeva i ogradne žice sa pomorskog dobra i prateću fotodokumentaciju.

Ukoliko koncesionar ne ukloni navedene nedostatke u propisanom roku, počet će se primjenjivati odredbe iz članka 10b. Ugovora o koncesiji dopunjenog Dodatkom br.1. Ugovora o koncesiji, a sve u skladu s člankom 18. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17), odnosno one odredbe koje se  odnose na ugovornu kaznu.

Ukoliko Koncesionar ne zaustavi predmetne radove na pomorskom dobru, ne ukloni građevinske strojeve i ogradnu žicu u zadanom roku, iznos ugovorne kazne za svaki dan zakašnjenja će se nastaviti obračunavati sve do ispunjenja uredne obveze koncesionara.

Uvrđene činjenice su dostavljene članovima Povjerenstvo za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama na području Splitsko-dalmatinske županije koje će poduzeti daljnje mjere, kao i javnopravnim tijelima na nadležno postupanje: Gradu Makarska, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, Državnom inspektoratu, Lučkoj kapetaniji Split, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu te Ministarstvu  financija – Carinska uprava – Područni carinski ured Split.

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije podcrtava, da ukoliko se koncesionar ogluši na gore navedeno, pokrenut će postupak oduzimanja koncesija na pomorskom dobru sukladno zakonskim i podzakonskim aktima.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

MAKARSKA Nestaju posljednji metri prirodnih uvala: “Zatrpavaju ih zabranjenom zemljom, inspekcija niotkud!”