Zbog očuvanja rijetke riječne kornjače, uskoro proglašenje posebnog rezervata “Lokve u Majkovima” kod Slanog

Foto: MINGOR / DNŽ

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je Prijedlog Uredbe o proglašenju posebnog rezervata “Lokve u Majkovima”.

Radi se o iznimnom lokalitetu kojeg čine dvije lokve u Majkovima Donjim te lokva u Prljevićima. Lokve su značajne kao stanište strogo zaštićene vrste, riječne kornjače (Mauremys rivulata). Oba lokaliteta dio su ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (HR2000947 Gornji Majkovi – lokve i HR2000555 Lokva u Prljevićima) gdje je na oba područja ciljna vrsta upravo riječna kornjača.

Riječna kornjača jedna je od najrjeđih i najugroženijih vrsta gmazova u Republici Hrvatskoj jer je njena populacija ograničena na mala, fragmentirana i međusobno izolirana staništa te ukupno broji svega oko pet stotina odraslih jedinki. Prema IUCN kriterijima, na nacionalnom nivou je kategorizirana kao ugrožena vrsta (EN). U Hrvatskoj je prisutna isključivo na području Dubrovačko-neretvanske županije koja ujedno predstavlja sjeverozapadnu granicu njenog područja rasprostranjenosti.

Lokve u Majkovima predložene za zaštitu, jedno su od ukupno 4 područja u Republici Hrvatskoj gdje je do sada pronađena riječna kornjača i u relativno su zadovoljavajućem stanju. Međutim, njima je potrebno aktivno upravljati sukladno smjernicama definiranima u stručnoj podlozi za proglašenje zaštićenog područja.

Pored zaštite staništa riječne kornjače u kategoriji posebnog rezervata, u svrhu dugoročnog očuvanja populacije riječne kornjače i postizanja povoljnog stanja očuvanja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja planira do kraja ove godine donijeti Plan upravljanja riječnom kornjačom (Mauremys rivulata) s akcijskim planom. Prijedlog Plana upravljanja izrađen je u sklopu projekta “Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)”, šifra projekta KK.06.5.2.01.0001 čija izrada je sufinancirana sredstvima Kohezijskog fonda.

U postupku donošenja Uredbe o proglašenju otvoren je javni uvid u Prijedlog Uredbe o proglašenju posebnog rezervata “Lokve u Majkovima” sa stručnom podlogom i kartografskom dokumentacijom.

Javni uvid otvoren je od 10. rujna 2021. i trajat će do 11. listopada 2021.

D.G.