Zbog čega se može oduzeti koncesija i koji je postupak?

Foto: SDŽ

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, između ostalog se uređuje pravni status pomorskog dobra, utvrđuju njegove granice, upravlja se i štiti pomorsko dobro, upotreba i korištenje, te razvrstaj morskih luka i lučkog područja. Prema ovom zakonu koncesije se dodjeluju, ali mogu se i oduzeti. 

Sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koncesija se može oduzeti:

1. ako ovlaštenik koncesije ne izgradi u određenom roku građevine ili druge objekte za koje mu je dana koncesija,

2. ako se ovlaštenik koncesije ne pridržava odredaba ovoga Zakona i propisa za njegovo izvršavanje ili ne provodi uvjete koncesije,

3. ako ovlaštenik koncesije ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene u koncesiji,

4. ako ovlaštenik koncesije bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru označenom u koncesiji radnje koje nisu predviđene u koncesiji ili su u suprotnosti sa odobrenim projektom,

5. ako ovlaštenik koncesije neuredno plaća naknadu za koncesiju (dvaput uzastopce),

6. ako ovlaštenik koncesije ne održava ili nedovoljno odr­žava i zaštićuje pomorsko dobro obzirom na način predviđen u ugovoru o koncesiji.

Odluku o oduzimanju koncesije donosi davatelj koncesije, odnosno Županijska skupština za koncesije kojima je davatelj.

Davatelj koncesije je dužan ustrojiti povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Povjerenstvo čine po jedan predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture – nadležne Lučke kapetanije, Ministarstva financija – nadležne Porezne uprave i nadležnog Upravnog odjela za izdavanje dozvola.

Povjerenstvo je dužno pisanim putem, bez odlaganja, izvijestiti davatelja koncesije o uočenim radnjama iz članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim nepravilnostima.

Kada Povjerenstvo izvijesti davatelja koncesije, Splitsko-dalmatinska županija pozvati će ovlaštenika koncesije da se u roku od 30 dana od dana dostave poziva izjasni o razlozima zbog kojih mu se može oduzeti koncesija te uskladi svoje postupanje s ugovorom o koncesiji.

Ako ovlaštenik koncesije u ostavljenom roku ne ukloni posljedice i uspostavi stanje kakvo odgovara ugovornim odredbama i Zakonu, davatelj koncesije može oduzeti koncesiju.

Odluka o oduzimanju koncesije mora biti u pisanom obliku i dostavljena ovlašteniku koncesije te obavezno mora sadržavati rok za napuštanje pomorskog dobra. Rok za napuštanje pomorskog dobra ne može biti kraći od 90 dana od dana stupanja na snagu odluke o oduzimanju koncesije.

Na odluku o oduzimanju koncesije ovlaštenik koncesije može, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, u roku od 15 dana od zaprimanja iste izjaviti žalbu.

Drugostupanjsko tijelo u postupku je Ministarstvu mora prometa i infrastrukture.

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, sukladno spomenutom Zakonu o općem upravnom postupku, donosi rješenje temeljem žalbe. Po odbijanju ili odbacivanju žalbe, Odluka o oduzimanju postaje izvršna i stupa na snagu te počinje teći rok za napuštanje pomorskog dobra.

Protiv navedenog rješenja Ministarstva može se podići tužba nadležnom Upravnom sudu, a ona ne događa izvršenje.

D.G.